Norges Ishockeydommerklubb


   OM NIHDK    NYHETER    DOMMERE    NEDLASTNINGER    SAMARBEIDSPARTNERE    GALLERI    REGLER    KONTAKT NIHDK    
Innkalling til årsmøte
Norges Ishockeydommerklubb inviterer herved sine medlemmer til det 34. ordinære årsmøte.  Les mer »
Ny dommerregning 2015/2016
NIHDK og NIHF har oppdatert dommerregningen for 2015/2016.  Les mer »
NORGES ISHOCKEYDOMMERKLUBBs LOV

§1. Formål
Norges Ishockeydommerklubb (heretter benevnt NIHDK) er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer, registrert i Brønnøysundregistrene. NIHDKs formål er å være en interesseorganisasjon for Norges Ishockeyforbunds (heretter benevnt NIHF) eksisterende og tidligere dommere. NIHDK er en organisasjon registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 994 536 125.


§2. Organisatorisk tilknytning
Klubben har ingen offisiell organisatorisk tilknytning. Like fullt er NIHFs organisasjon med sportslig ledelse og NIHFs dommerutvalg å betrakte som samarbeidspartnere. NIHDK har tale- og forslagsrett på NIHFs ting.


§3. Medlemmer
Alle som lover å overholde NIHDKs lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Samtidig plikter ethvert medlem å overholde NIHFs lover og bestemmelser. NIHFs forbundsdommere og forbundsdommeraspiranter er automatisk aktive medlemmer av NIHDK. Elitedommere og NIHFs dommerveiledere kan innvilges aktivt eller passivt medlemskap ved forespørsel. Alle som søker kan tas opp som passivt medlem av NIHDK. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIHF er gjort opp. Medlemskap i NIHDK er ikke gyldig før kontingenten er betalt, og regnes fra betalingsdato. NIHDKs styremedlemmer er automatisk gyldige medlemmer i NIHDK, og er fritatt fra betaling av medlemskontingent under sittende periode.


§4. Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett på NIHDKs møter må et medlem ha fylt 15 år og ikke skylde NIHDK kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett, og som ikke er arbeidstaker i NIHDK, er valgbare til tillitsverv og som representant til møter i overordnet idrettsorganisasjon. Leder og nestleder kan ikke være aktive medlemmer av Norsk Ishockeys Toppdommerforening (heretter benevnt NIT).


§5. Kontingent
Kontingenten er fastsatt til 500 kr for aktive og 150 kr for passive medlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Kontingenten er sesongbasert og har en generell frist innen 1.september. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter. Medlemmer som skylder kontingent for to år eller mer kan av styret strykes som medlem av NIHDK. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.


§6. Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar tilsvarende kr 4.000,- pr sesong for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av NIHDKs budsjett og regnskap.


§7. Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NIHFs Straffebestemmelser.


§8. Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i forbindelse med forbundsdommersamlingen. Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers skriftlig varsel direkte til medlemmene, enten ved kunngjøring på NIHFs eller NIHDKs offisielle internettsider. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 10 dager før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal offentliggjøres på NIHFs eller NIHDKs offisielle internettsider senest 7 dager før årsmøtet. Alle NIHDKs medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en (1) stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Årsmøtet kan ikke behandle forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 7 dager før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.


§9. Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent, som ikke behøver være medlem av NIHDK. Sittende styremedlemmer kan ikke velges som dirigent. Samtidig velges referent og to medlemmer til å undertegne protokollen.


§10. Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med simpelt flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer har ingen virkning, men antallet blanke stemmer skal noteres i protokollen. Valg på person foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater fra valgkomiteen skal føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddel inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, ikke inneholder foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitte. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.


§11. Årsmøtet
Årsmøtet skal:
     1. Behandle NIHDKs årsmelding
     2. Behandle NIHDKs regnskap i revidert stand
     3. Behandle innkomne forslag
     4. Fastsette kontingent
     5. Vedta NIHDKs budsjett
     6. Bestemme NIHDKs organisasjon
     7. Velge (iht. organisasjonskart som ligger som vedlegg 1):

          - Leder - 2 år (velges ved oddetall)
          - Nestleder - 2 år (velges ved partall)
          - Økonomiansvarlig 2 år (velges ved partall)
          - Minimum 1 styremedlem – 2 år (velges ved oddetall)
          - Minimum 1 styremedlem – 2 år (velges ved partall)
          - Leder av valgkomiteen – 2 år (velges ved partall)
          - Valgkomité (2 medlemmer) – 2 år (velges ved partall)
          - Revisor – 2 år (velges ved partall)

Regnskapet for sesongen avsluttes senest 31.07. Fullstendig regnskap og attesterte bilag skal leveres revisor minimum 7 dager før årsmøtet. Regnskapet skal være ferdig revidert og tilgjengelig for medlemmene minimum 3 dager før årsmøtet.


§12. Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det eller når minst en 1/3 av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som ordinært årsmøte, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen. Alle forslag skal være styret i hende 10 dager før det ekstraordinære årsmøtet. Fullstendig saksliste skal offentliggjøres på NIHFs eller NIHDKs offisielle internettsider senest 7 dager før årsmøtet.


§13. Styret
Klubben ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal:

1) Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2) Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3) Administrere og føre nødvendig kontroll med NIHDKs økonomi iht. de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4) Representere NIHDK utad.

Styret skal holde møter når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene krever det. Styreprotokoll skal skrives for hvert styremøte. Styret er vedtaksført når et flertall av styremedlemmene er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. NITs styremedlemmer inviteres gjennom NITs leder til ethvert styremøte i NIHDK.


§14. Grupper/Avdelinger
NIHDK organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Styret bestemmer opprettelse/nedleggelse av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres/ledes. For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter NIHDK, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere NIHDK utad uten styrets godkjennelse.


§15. Lovendring
Endring i denne lov kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.


§16. Signatur og prokura
Styret innehar NIHDKs signaturrett. Signaturen omfatter bl.a. rett til å undertegne avtaler på NIHDKs vegne. Styret kan benytte signaturretten til følgende personer i fellesskap; Styreleder/Nestleder og minimum 2 styremedlemmer. Styreleder tildeles prokura. Beløpsgrensen for prokura er kr. 3000,-.


§17. Oppløsning
Oppløsning av NIHDK kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre klubber/lag anses ikke som oppløsning av NIHDK. Vedtak om sammenslutning og nødvendig lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring jfr. § 15. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av NIHDK tilfaller NIHDKs eiendeler formål godkjent av NIHF. NIHDKs arkiv sendes til NIHF.

  » Norges Ishockeydommerklubbs Vedtekter (.PDF)

(Sist endret 29. August 2010)
 Kontakt NIHDK    
  
 RBK Hockey